Document

Tài liệu giới thiệu và hướng dẫn vận hành

Download Tài liệu giới thiệu giải pháp AliTaxi dành do doanh nghiệp taxi  .  

 

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng AliTaxi Booking App dành cho khách hàng.

 

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng AliTaxi Driver App dành cho tài xế.

 

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng website điều hành dành cho nhân viên tổng đài.

 

Download Tài liệu hướng dẫn sử dụng website quản trị dành cho nhà quản lý.

Liên Kết